Regnskabsordbogen

Alt hvad du behøver at vide om regnskab og bogføring – samlet ét sted

Passiv

Hvad er et passiv?

Passiver udgør den del af en virksomheds balanceregnskab, der viser, hvordan virksomhedens aktiver er finansieret. Dette inkluderer egenkapitalen, som repræsenterer værdien ejerne har investeret i virksomheden, samt virksomhedens gældsforpligtigelser.

Passiverne på en virksomheds balance er opdelt i tre hovedkategorier: egenkapital, hensatte forpligtigelser og gældsforpligtigelser. De viser, hvor virksomhedens midler kommer fra – enten fra ejerne selv eller som lånt kapital.

Egenkapitalen omfatter blandt andet indskudt kapital og oparbejdet overskud. Hensatte forpligtigelser er beløb, virksomheden forventer at skulle betale i fremtiden, baseret på sandsynlighedsvurderinger. Gældsforpligtigelser deles op i kortfristet og langfristet gæld, hvor kortfristet gæld forfalder inden for et år, og langfristet gæld har en længere løbetid.

En virksomhed kan vælge at præsentere sine passiver i årsregnskabet enten via beretningsform eller kontoform. Kontoformen, hvor egenkapitalen vises først, efterfulgt af hensatte forpligtigelser, langfristet gæld og til sidst kortfristet gæld, er den mest almindelige præsentationsform.

Det er vigtigt, at der er balance mellem aktiver og passiver, hvilket betyder, at de to sider af balancen skal være lig hinanden. Hvis der er ubalance, indikerer det en fejl i regnskabet.

For yderligere information om passiver og deres betydning i et regnskab, kan det være en god idé at konsultere en revisor.